Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

Quốc tế cần lao

Bữa nay quốc tế cần lao,
Hễ lao là động, động vào lại lao.
Gẫm suy lắm thứ tào lao,
Chủ cày sấp mặt, cần lao nghỉ dài…

P.H.P.