Thứ Sáu ngày 06 tháng 12 năm 2019

Biển Đông và ý Trời

Ngay tới ông Thiên cũng không thể cứ tiếp tục câm lặng ngoài cuộc mà muốn tham gia giải quyết vấn đề Biển Đông theo cách của mình.

Mỗi khi các bên căng thẳng quá mức có nguy cơ bùng nổ, Ngài cho một vài trận bão lớn ập vào Biển Đông để tạo cớ cho tàu ai rút về nhà nấy một cách đẹp mặt tất cả.

Cứ việc đổ thừa tại… ý Trời!

P.H.P