Thứ Tư ngày 29 tháng 5 năm 2024

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

27. France – Nigeria (18/6/2019): 1-0

 

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.