Thứ Tư ngày 28 tháng 9 năm 2022

Dell Việt Nam chăm lo Tết cho những người vô gia cư

Với mục đích mang lại lợi ích tích cực và xây dựng cộng đồng phát triển lâu dài, năm 2018, Dell Việt Nam cho biết sẽ tổ chức chuỗi hoạt động vì cộng đồng tại nhiều tỉnh thành, có mục tiêu cu thể là góp phần phát triển giáo dục, bảo vệ môi trường và gắn kết những giá trị nhân đạọ. Chuỗi hoạt động sẽ xuyên suốt cả năm thông qua 8 chương trình hành động, tập trung vào nhiều lĩnh vực, bắt đầu từ tháng 2-2018 và kết thúc vào tháng 12-2018.

Xin mời đọc nội dung trên Media Online.