Thứ Tư ngày 29 tháng 5 năm 2024

Facebook bắt đầu siết nội dung người dùng từ 1-10-2020

Từ ngày 1-10-2020, Facebook bắt đầu áp dụng quy định mới: Facebook có quyền gỡ bỏ hay hạn chế truy cập các nội dung hay thông tin nào của bạn mà Facebook xác đinh rằng việc làm đó là cần thiết có lý do để giúp tránh hay giảm nhẹ các ảnh hưởng có hại về pháp lý hay luật định đối với Facebook.

No comment. Chơi thì chơi hỗng chơi thì thôi. Facebook từ nay là Pa-tê-bốc.

P.H.P.