Thứ Ba ngày 21 tháng 3 năm 2023

Dọn Tết…

Ngày xưa, tôi chơi chiêu trò với nhạc gia, tết nhứt cố ý về thiệt trễ, đợi mọi sự chuẩn bị đã xong, chuyện dọn dẹp đã hoàn tất, mình không phải làm gì.

Ngày nay, con hơn cha, nhà xxx. Con tôi không thèm đợi chơi chiêu trò đó với nhạc gia, mà giở ngay ra với phụ thân của chúng.

Hình như gậy ông đập lưng ông. Nếu không, sao mấy bữa cận Tết Kỷ Hợi này, lưng tui nhức mỏi như lao động kịch liệt lắm á.

P.H.P.