Thứ Bảy ngày 06 tháng 3 năm 2021

Huawei công bố Sách Trắng về viễn thông thúc đẩy nông nghiệp kết nối

Nền tảng Huawei X Labs ngày 5-6-2017 đã công bố cuốn Sách Trắng (White Paper) có tựa đề “The Connected Farm – A Smart Agriculture Market Assessment” (Nông trang kết nối – một đánh giá thị trường nông nghiệp thông minh) cho thấy tiềm năng mà các nhà khai thác viễn thông có thể giúp những người nông dân nâng cao hiệu quả và năng suất thông qua nông nghiệp thông minh (smart agriculture).

Báo cáo này xác định các cơ hội lớn cho các nhà khai thác viễn thông cung cấp các dịch vụ Internet cho vạn vật (Internet of Things – IoT) tổng thể để đóng góp cho toàn bộ chuỗi giá trị nông nghiệp. Huawei X Labs ước tính đến năm 2020, giá trị thị trường tiềm năng cho các nhà khai thác viễn thông trong ngành nông nghiệp sẽ là 12,9 tỷ USD, đến từ việc hội nhập, hợp tác và tiếp thị chuyên ngành và các dịch vụ giá trị gia tăng.

Xin mời đọc bài trên Media Online