Thứ Hai ngày 08 tháng 3 năm 2021

Happy New Year 2018

 
H.A.P.P.Y. N.E.W. Y.E.A.R 2.0.1.8
to Everyone My Beloved Friends.
C.H.Ú.C. M.Ừ.N.G. N.Ă.M. M.Ớ.I. 2.0.1.8
Tốt lành cho Tất cả CHÚNG TA.
 
Đầu năm chúc mọi điều may
Cuối năm ta sẽ vỗ tay ăn mừng…