Thứ Bảy ngày 01 tháng 4 năm 2023

Pháp luật

Có 2 loại pháp luật.

1. Pháp luật được lập ra nhằm mục đích phòng ngừa phạm tội và giúp công dân làm người tốt. Đây là pháp luật bảo vệ người dân.

2. Pháp luật được đặt ra hòng trừng phạt tội phạm và đầy kẽ hở khiến công dân dễ vi phạm. Đây là pháp luật bảo vệ bộ máy cầm quyền.

P.H.P.