Thứ Ba ngày 03 tháng 10 năm 2023

Smartphone Nokia 3.2 phiên bản RAM 3GB + ROM 32GB có giá bán mới

Công ty HMD Global ngày 29-5-2019 đã công bố giá bán mới của chiếc smartphone Nokia 3.2 tại thị trường Việt Nam chỉ còn 3.690.000 đồng cho phiên bản RAM 3GB + ROM 32GB, giảm 300.000 đồng so với thời điểm mới ra mắt.

ProEXR File Description =Attributes= channels (chlist) compression (compression): Zip16 dataWindow (box2i): [0, 0, 11999, 11999] displayWindow (box2i): [0, 0, 11999, 11999] lineOrder (lineOrder): Increasing Y pixelAspectRatio (float): 1 screenWindowCenter (v2f): [0, 0] screenWindowWidth (float): 1 type (string): “scanlineimage” =Channels= A (float) AO.blue (float) AO.green (float) AO.red (float) B (float) DiffuseLighting.blue (float) DiffuseLighting.green (float) DiffuseLighting.red (float) G (float) GI.blue (float) GI.green (float) GI.red (float) Main.blue (float) Main.green (float) Main.red (float) PuzzleMatte 1.blue (float) PuzzleMatte 1.green (float) PuzzleMatte 1.red (float) PuzzleMatte 2.blue (float) PuzzleMatte 2.green (float) PuzzleMatte 2.red (float) PuzzleMatte 3.blue (float) PuzzleMatte 3.green (float) PuzzleMatte 3.red (float) PuzzleMatte 4.blue (float) PuzzleMatte 4.green (float) PuzzleMatte 4.red (float) PuzzleMatte.blue (float) PuzzleMatte.green (float) PuzzleMatte.red (float) R (float) Reflections.blue (float) Reflections.green (float) Reflections.red (float) Refractions.blue (float) Refractions.green (float) Refractions.red (float) Shadows.blue (float) Shadows.green (float) Shadows.red (float) SpecularLighting.blue (float) SpecularLighting.green (float) SpecularLighting.red (float)

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.