Thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2023

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

2. Germany – China (8/6/2019): 1-0

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.