Thứ Năm ngày 29 tháng 10 năm 2020

121128-30-singapore-nvidia-siggraph-263-1024