Thứ Năm ngày 22 tháng 10 năm 2020

121128-30-singapore-nvidia-siggraph-265-1024