Thứ Tư ngày 18 tháng 5 năm 2022

121207-palestine-un-05