Thứ Sáu ngày 20 tháng 5 năm 2022

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

6. Brazil – Jamaica (9/6/2019): 3-0

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.