Thứ Hai ngày 16 tháng 9 năm 2019

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

6. Brazil – Jamaica (9/6/2019): 3-0

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.