Thứ Tư ngày 29 tháng 3 năm 2023

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

1. France – South Korea (8/6/2019): 4-0

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.