Thứ Năm ngày 04 tháng 3 năm 2021

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

12. United States – Thailand (12/6/2019): 13-0

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.