Thứ Bảy ngày 06 tháng 3 năm 2021

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

33. Netherlands – Canada (20/6/2019): 2-1

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.