Thứ Hai ngày 10 tháng 8 năm 2020

VIDEO: FIFA Women’s World Cup France 2019

Highlights in 2:11

14. Germany – Spain (12/6/2019): 1-0

Xin mời xem video:

Website của FIFA Women’s World Cup France 2019.