Thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023

Global Cybersoft đổi tên thành Hitachi Vantara Việt Nam

Công ty Global CyberSoft Việt Nam kể từ ngày 30-1-2020 đã chính thức đổi tên và chuyển đổi thành Công ty Hitachi Vantara Việt Nam, là bộ phận của Hitachi Vantara toàn cầu, trực thuộc tập đoàn Hitachi.

Xin mời đọc nội dung trên MediaOnline.