Thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021

Một con sông vừa chết…

Con sông phương bắc chết rồi

Bao tay chài lưới lòng ôi reo mừng.

Lò kia dẫu vẫn cháy bừng

Chắc rằng thiếu mớ củi từng rất to…

Bài báo có liên quan tại đây.

P.H.P.